UMOWA ZLECENIA SPROWADZENIA POJAZDU
Zawarta w dniu XX.XX.2024 (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
Firma AB-Auto
ulica Sobieskiego 19A
58-500 Jelenia Góra
NIP: 6112830744 reprezentowana przez Oleksandr Burnos zwana dalej "Zleceniobiorcą", a
[Imię i Nazwisko Zleceniodawcy] Adres: [Adres Zleceniodawcy] E-mail: [E-mail Zleceniodawcy] PESEL: [PESEL Zleceniodawcy] Nr. Tel.: [Numer telefonu Zleceniodawcy] zwana dalej "Zleceniodawcą".
Zleceniobiorca i Zleceniodawca zwani są łącznie w dalszej części niniejszej Umowy "Stronami", a każda z osobna "Stroną".

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo przy zakupie pojazdu na terenie USA i Kanady zgodnie z zamówieniem Zleceniodawcy oraz sprowadzenie go na terytorium kraju i odbiór pojazdu przez Zleceniodawcę. Pojazd, o którym mowa w treści niniejszej umowy to:
a. Marka, model: Do uzgodnienia drogą e-mail, telefoniczne lub WhatsApp
b. VIN: Do uzgodnienia drogą e-mail, telefoniczne lub WhatsApp
c. Kwota licytacji: Do uzgodnienia drogą e-mail, telefoniczne lub WhatsApp

§ 2.

Zleceniobiorca oświadcza, że:
a. jest Pośrednikiem pomiędzy Zleceniodawcą a Sprzedającym;
b. Nie odpowiada za stan pojazdu, ani za wady pojazdu, jednakże na specjalne życzenie Zleceniodawcy istnieje możliwość zbadania stanu technicznego pojazdu przed licytacją za dodatkową opłatą.
c. W stosunku do pojazdu nie toczą się postępowania sądowe ani egzekucyjne.
Zleceniodawca oświadcza, że pojazd określony w § 1 niniejszej umowy odbierze bez zbędnej zwłoki po sprowadzeniu go do kraju. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z procedurą informacyjną, umieszczoną na stronie internetowej Zleceniobiorcy oraz z regulaminem portalu aukcyjnego ( https://www.copart.com/pl/content/us/pl/member-terms-and-conditions , https://www.iaai.com/pl-pl/auctionrules), a podpisując niniejszą umowę w pełni to akceptuje.

§ 3.

1. Strony określają następujące zasady płatności:
a. 1 etap: w dniu zawarcia umowy Zleceniodawca wpłaci Zleceniobiorcy Depozyt (Wadium) w wysokości 10% od kwoty licytacji (nie mniej niż 3690 zł). Po wygranej aukcji depozyt zostanie pomniejszony o kwotę nie mniejszą niż 3000 zł netto jako 1 prowizja Zleceniobiorcy, a pozostała część depozytu zostanie zwrócona na konto bankowe Zleceniodawcy. Wysokość prowizji Zleceniobiorcy jest zależna od kwoty zakupu pojazdu i jest ustalana przed licytacją na podstawie kalkulacji importu pojazdu z USA lub Kanady. W przypadku, gdy pojazd nie zostanie wylicytowany, depozyt zostanie zwrócony w pełnej kwocie w ciągu 2 dni na konto Zleceniodawcy, jednakże na jego wniosek może zostać zaliczony na poczet następnych licytacji. Wpłata depozytu jest równoznaczna z akceptacją warunków umowy.
b. 2 etap: w terminie 2 dni od daty zakupu pojazdu Zleceniodawca zapłaci bezpośrednio na rachunek podmiotu sprzedającego w USA kwotę należną do zapłaty za wylicytowany pojazd, prowizję portalu aukcyjnego oraz koszt transportu do portu docelowego w Europie. W przypadku opóźnienia z płatnością portal aukcyjny może naliczyć dodatkowe opłaty za magazynowanie pojazdu oraz karę finansową za płatność po terminie.
c. 3 etap: kolejna płatność realizowana jest przelewem bankowym przez Zleceniodawcę na rzecz agencji celnej w porcie docelowym w Europie (Rotterdam, Holandia/ Bremerhaven, Niemcy). Kwota do zapłaty obejmuje koszty związane z rozpakowaniem kontenera, odprawą celną, parkingiem oraz wniesieniem należnego cła i podatku VAT.
d. 4 etap: ostatnią płatność stanowi opłata za transport lądowy zamówionego pojazdu z portu Bremerhaven/Rotterdam do Polski w miejsce wskazane przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca musi wskazać miejsce rozładunku, które zagwarantuje bezproblemowy dojazd kierowcy. Rozładunek pojazdu jest po stronie Zleceniodawcy.

§ 4.


1. Zleceniodawca ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia transportu morskiego które wynosi 2% od wartości wylicytowanego pojazdu. Ubezpieczenie działa od momentu załadunku kontenera na statek do momentu wyładunku kontenera ze statku.
2. Zleceniodawca ma możliwość zamówienia odpłatnej inspekcji licytowanego pojazdu wraz z dodatkowymi zdjęciami w celu zweryfikowania stanu technicznego oraz wizualnego, aby zweryfikować zgodność z oceną stanu pojazdu wystawioną przez portal aukcyjny.

§ 5.

1. Depozyt, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, zostanie wpłacony na konto Zleceniobiorcy:
Santander XXXXXXXXX
ING XXXXXXXXX
Tytułem: Depozyt na licytacje auta z USA

§ 6.

1. Strony zgodnie ustalają, że Zleceniobiorca zobowiązuje się sprowadzić pojazd dla Zleceniodawcy w terminie do 120 dni od daty zakupu pojazdu w USA lub w Kanadzie. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy w przypadku niewykonania umowy w terminie na skutek okoliczności, na które nie miał wpływu, w szczególności na skutek: odwołania aukcji, opóźnieniu związanym z odbiorem auta z placu aukcyjnego, utrudnień w transporcie morskim, opóźnienia w odprawie celnej, okoliczności spowodowanej działaniem siły wyższej, opóźnienia otrzymania dokumentów do eksportu auta przez portal aukcyjny lub DMV.

§ 7.

2. Za datę wydania pojazdu przez Zleceniobiorcę, Strony będą uważać moment przekazania Zleceniodawcy pojazdu wraz z:
a. TITLE pojazdu - stanowiącym własność Dealera z USA,
b. fakturą stanowiącą przeniesienie własności pojazdu na Zleceniodawcę,
c. dokumenty odprawy celnej.

§ 8.

1. Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 2 dni od wygrania licytacji, jednakże zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości IAAI - 15% kwoty zakupu (nie mniej niż 1000 USD), COPART - 10% kwoty zakupu (nie mniej niż 1000 USD). Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego określoną karę umowną na zasadach ogólnych.


§ 9.

Port docelowy w USA, z którego auto będzie wysyłane do Europy oraz koszty transportu lądowego mogą ulec zmianie, co wiązać się może z dodatkowy kosztami (wybór portu docelowego w USA jest zależny od aktualnej sytuacji w danym porcie oraz od mocy przerobowych placu przeładunkowego). 2. Do zakupionego auta mogą zostać doliczone opłaty Storage i Late Payment, wynikające z braku dostępności Kierowców odbierających samochody z placów aukcyjnych w wyznaczonym przez aukcję terminie bądź wynikające ze zbyt późnego zaksięgowania się środków pieniężnych za zakupiony pojazd. https://www.copart.com/content/us/en/support/how-to-buy/pay-and-pick-up - https://help.iaai.com/s/article/What-are-late-payment-and-storage-fees.


§ 10.

1. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, Zleceniobiorca informuje, że:
a. Pana/i dane osobowe są przetwarzane przez Karola Paszkiewicza, ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa który pełni funkcję administratora danych;
b. Dane osobowe zostały zgromadzone w chwili zawarcia niniejszej Umowy i będą przetwarzane na podstawie i w celu realizacji Umowy oraz na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora, jakim jest przechowywanie danych celem udokumentowania w przyszłości faktu i prawidłowości dokonanych rozliczeń wynikających z Umowy;
c. Pana/i dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim związanym z realizacją niniejszej Umowy, również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa w celach udokumentowania faktu i prawidłowości dokonanych rozliczeń wynikających z Umowy;2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/i prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
c. wyrażenia sprzeciwu w związku z przechowywaniem Pana/i danych osobowych w bazie administratora;
d. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie dokumentowej, żadne dopisane treści na scanie Umowy nie będą akceptowane przez Zleceniobiorcę.
3. Wszelkie spory, które wynikną na tle realizacji niniejszej Umowy, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zleceniobiorcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.____________________ ____________________
Zleceniodawca Zleceniobiorca